Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

“ЕЛИМПЕКС” EООД  / ЕИК – 831251624/подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0154-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.  Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

Целта  на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и  малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите  последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.06.2020г. и е с продължителност 3 месеца.